English

Communication with Ankenævnet for Tekniske Installationer can only be in Danish.

Privatlivspolitik

Denne politik omfatter de personoplysninger, som Ankenævnet for Tekniske Installationer indsamler, bruger og videregiver i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

1. Dataansvarlig
Ankenævnet for Tekniske Installationer er dataansvarlig for de personoplysninger, som Ankenævnet behandler i forbindelse med en klagesag. Kontaktoplysninger:

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Tlf. 87417790

Personoplysningerne opbevares hos den dataansvarlige, Ankenævnet for Tekniske Installationer. Oplysningerne opbevares ikke hos en ekstern databehandler.
Ankenævnet for Tekniske Installationer har som den dataansvarlige ikke etableret databehandling i eller adgang fra et tredjeland.

2. Betegnelse og formål

Formålet med nærværende politik er at redegøre for administrationen af alle personhenførbare oplysninger, som Ankenævnet behandler om sagens parter, Ankenævnets medlemmer og skønsmanden.

3. Generel beskrivelse

Følgende typer af behandling indgår i Ankenævnet for Tekniske Installationers behandling:

• Der foretages indsamling, registrering, tekstbehandling, sagsbehandling, opdatering, videregivelse og sletning af personhenførbare oplysninger.

Oplysningerne behandles både elektronisk og manuelt.

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler generelt ikke personoplysninger af særlig kategori som racemæssig eller etnisk baggrund, filosofisk, politisk eller religiøs overbevisning, eller om seksuelle eller strafbare forhold.

Ankenævnet for Tekniske Installationer foretager ikke logning på brugerniveau af besøgende på hjemmesiden.

4. Kategorier af registrerede og oplysningstyper

Der kan behandles personhenførbare oplysninger af følgende kategorier:

• Navn
• Bopælsadresse
• Adressen hvor arbejdet er udført
• E-mailadresse
• Registrerings- og kontonummer
• Fotodokumentation

De ovenståendeoplysninger anvendes bl.a. til sagens behandling og til kontakt , samt fastsættelse af hvor arbejdet kan besigtiges, såfremt udmeldelse af skønsmand vurderes nødvendigt.

5. Den registrerede har ret til

• Indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede
• At få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede
• At få slettet eller rettet urigtige oplysninger

6. Videregivelse af oplysninger

Sagens oplysninger vil blive videregivet til:

• Nævnets sekretariat
• Modparten i dinklagesag ellerdennes repræsentant
• Skønsmanden
• Nævnets medlemmer
• Ved overdragelseaf sagen til anden klageinstans

7. Sikkerhed

Som en generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden, skal det oplyses, at der er etableret adgangskontrol til husets kontorområder.

8. Retten til at klage

Såfremt du mener, at Ankenævnet for Tekniske Installationer ikke har overholdt databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. 33193200, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

9. Sletning

Personhenførbare oplysninger slettes eller anonymiseres, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring.

10. Påbegyndelse

Den 25. maj 2019.

Velkommen til ankenævnet

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et privat godkendt ankenævn, der er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening.

Ankenævnet består af en uvildig formand, Peter Bredahl, der er dommer, samt fire rådsmedlemmer bestående af 2 repræsentanter for forbrugerinteresser og 2 repræsentanter for erhvervsinteresser. Forbrugerrepræsentanter er Allan Malskær, udpeget af Parcelhusejernes Landsforening, Poul Erik Jensen, udpeget af Forbrugerrådet Tænk. Erhvervsrepræsentanter er, Carsten Hansen og/eller Jørgen Nielsen og/eller Peter Bosteen, udpeget af TEKNIQ for så vidt angår el-sager, og Søren Mogensen og/eller Henning Mørk-Pedersen og/eller Lars Vase, udpeget af TEKNIQ for så vidt angår vvs-sager.

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over el- og vvs-arbejder. Det omtvistede beløb (det beløb parterne er uenige om), skal andrage mindst 2.000 kr. og kan maximalt andrage 150.000 kr.

Sagsbehandlingen foregår som udgangspunkt elektronisk, men kan helt eller delvist foregå pr. post.

Klagen skal indgives på den formular, der ligger på Ankenævnets hjemmeside. Klagen indgives og sagsbehandles på dansk. Klageren skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr.

Den almindelige procedure for ankenævnsbehandlingen er følgende:

  • Klageskema og klagegebyr modtages i Sekretariatet.
  • Klageskema fremsendes til indklagede til udtalelse – svarfristen er minimum 14 dage.
  • Afhængig af sagens karakter iværksættes syn og skøn.
  • Syn og skøn afholdes.
  • Skønsmanden udarbejder skønserklæring, som forelægges for parterne til udtalelse.
  • Sagen forelægges for Ankenævnet.
  • Der udarbejdes kendelse, som snarest sendes til parter.

Omkostningerne til syn og skøn fordeles af Ankenævnet mellem parterne. De omkostninger, som Ankenævnet pålægger klager, må ikke overstige 3.000 kr.

Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af fristen på 30 dage for forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig meddelelse til Sekretariatet om, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 7 måneder, men kan variere afhængig af antal indkomne klager samt karakteren heraf.

Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter. For nærmere, vælg fanen ”El-eftersyn”.

Ankenævnet er opført på listen over ATB-instanser, jf. Forbrugerklagelovens § 4, stk. 3 og artikel 20, stk. 4 i ATB-direktivet. På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her: http://ec.europa.eu/odr

Klik her for gældende vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer.

 

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk