Privatlivspolitik

Denne politik omfatter de personoplysninger, som Ankenævnet for Tekniske Installationer indsamler, bruger og videregiver i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

1. Dataansvarlig
Ankenævnet for Tekniske Installationer er dataansvarlig for de personoplysninger, som Ankenævnet behandler i forbindelse med en klagesag.

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Tekniske Installationer
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Tlf. 87 41 77 90

Personoplysningerne opbevares hos den dataansvarlige, Ankenævnet for Tekniske Installationer. Oplysningerne opbevares ikke hos en ekstern databehandler.
Ankenævnet for Tekniske Installationer har som den dataansvarlige ikke etableret databehandling i eller adgang fra et tredjeland.

2. Betegnelse og formål

Formålet med nærværende politik er at redegøre for administrationen af alle personhenførbare oplysninger, som Ankenævnet behandler om sagens parter, Ankenævnets medlemmer og skønsmanden.

3. Generel beskrivelse

Følgende typer af behandling indgår i Ankenævnet for Tekniske Installationers behandling:

• Der foretages indsamling, registrering, tekstbehandling, sagsbehandling, opdatering, videregivelse og sletning af personhenførbare oplysninger.

Oplysningerne behandles både elektronisk og manuelt.

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler generelt ikke personoplysninger af særlig kategori som racemæssig eller etnisk baggrund, filosofisk, politisk eller religiøs overbevisning, eller om seksuelle eller strafbare forhold.

Ankenævnet for Tekniske Installationer foretager ikke logning på brugerniveau af besøgende på hjemmesiden.

4. Kategorier af registrerede og oplysningstyper

Der kan behandles personhenførbare oplysninger af følgende kategorier:

• Navn
• Bopælsadresse
• Adressen hvor arbejdet er udført
• E-mailadresse
• Registrerings- og kontonummer
• Fotodokumentation.

De ovenstående oplysninger anvendes bl.a. til sagens behandling og til kontakt, samt fastsættelse af hvor arbejdet kan besigtiges, såfremt udmeldelse af skønsmand vurderes nødvendigt.

5. Den registrerede har ret til

• Indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede
• At få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede
• At få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

6. Videregivelse af oplysninger

Sagens oplysninger vil blive videregivet til:

• Nævnets sekretariat
• Modparten i din klagesag og/eller dennes repræsentant
• Skønsmanden
• Nævnets medlemmer
• Ved overdragelse af sagen til anden klageinstans.

7. Sikkerhed

Som en generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden, skal det oplyses, at der er etableret adgangskontrol til husets kontorområder.

8. Retten til at klage

Såfremt du mener, at Ankenævnet for Tekniske Installationer ikke har overholdt databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.

9. Sletning

Personhenførbare oplysninger slettes eller anonymiseres, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring.

10. Påbegyndelse

Den 25. maj 2019.