El-eftersyn

Det er en forudsætning for at klage i Ankenævnet, at du har rettet henvendelse til den virksomhed, der har udarbejdet elinstallationsrapporten. En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis du som forbruger uden resultat har klaget til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger.

Ankenævnet behandler alle klager over elinstallationsrapporter, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Du kan klage, hvis elinstallatøren, der har udarbejdet rapporten, bl.a. har overset ulovlige forhold, funktionsfejl eller i øvrigt har givet et forkert indtryk af elinstallationsrapporten.

Hvis du klager over en elinstallationsrapport, skal du bruge dette klageskema, hvori det er vigtigt, at du præciserer og angiver, hvor der er fejl og mangler ved rapporten. Du klager ved at udfylde klageskemaet og indsende det på mailadressen: anke@el-vvs-anke.dk eller ved almindelig post til adressen: Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. Husk at læse klageskemaet grundigt igennem, inden du udfylder det.

Ja - det skyldes, at eleftersynssager er rene erstatningssager, og installatøren dermed ikke har afhjælpningsret, idet den indklagede virksomhed ikke har udført elinstallationsarbejdet. Det betyder, at hvis du får medhold i din klage, kan du få erstatning svarende til det, det koster at udbedre de fejl og mangler, der måtte være på ejendommen. Der anvendes ved klager over elinstallationsrapporter et andet klageskema, se her.

Nej - garantiordningen dækker ikke klager over elinstallationsrapporter.

Hvis forbrugeren ikke får medhold ved Ankenævnet, kan sagen indbringes for de almindelige domstole.

Såfremt dit forsikringsselskab har dækket afhjælpningsomkostningerne på nær selvrisikoen, kan du gøre din selvrisiko gældende over for virksomheden ved at klage til Ankenævnet.

Det tager i gennemsnit 6 måneder at behandle en klage. Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor hurtigt sagens parter svarer, om der er behov for syn og skøn og sagens kompleksitet i øvrigt.

Det koster 400,00 kr. at klage. Dette er klagegebyret, som skal indbetales til vores konto i Nordea, kontonr. 2191 5905 849 419. Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eller hvis sagen afvises fra behandling ved Ankenævnet.