EL, VVS og Bygningssmede

Som forbruger kan du klage over en virksomhed, der har lavet VVS-, EL- eller smedearbejder.

Nej - det er alene forbrugere, der kan indbringe en klagesag for Ankenævnet.

Du kan klage over pris og/eller kvalitet m.m. på det arbejde, som virksomheden har lavet. Det beløb, I skal være uenige om (det omtvistede beløb), skal være mindst 2.000 kr. inkl. moms og maksimalt 150.000 kr. inkl. moms. Er din klage mere end tre år, kan sagen kun behandles, hvis virksomheden godkender det.

Det er en forudsætning for at klage i Ankenævnet, at du har rettet henvendelse til den el-, vvs- eller bygningssmedevirksomhed, du vil klage over. En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis du som forbruger uden resultat har klaget til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger.

Har du modtaget en faktura, du mener ikke stemmer overens med det udførte arbejde, og/eller du af anden grund mener, at du ikke skal betale det fakturede beløb, skal du være opmærksom på, at beløb, der uretmæssigt tilbageholdes, vil blive pålagt renter for hele den periode, hvor beløbet har været tilbageholdt.

Du kan se, om den virksomhed, du klager over, er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne ved enten at indtaste virksomhedens navn eller CVR-nummer på https://www.tekniq.dk/om-tekniq-arbejdsgiverne/oversigt/findinstallator

Ja - du kan godt klage over en virksomhed, der ikke er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, såfremt denne er uorganiseret. Dog skal du være opmærksom på, at hvis virksomheden er medlem af en anden brancheorganisation, fx Dansk Håndværk eller DI Byggeri, skal du kontakte Håndværkets Ankenævn på info@hvanke.dk, og hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri, skal du kontakte Byggeriets Ankenævn på info@byggerietsankenavn.dk.

Sekretariatet har ikke mulighed for at udtale sig om, hvorvidt du har en god eller dårlig sag. Sekretariatet yder endvidere ikke juridisk rådgivning.

Du klager ved at udfylde klageskemaet og indsende det på mailadressen: anke@el-vvs-anke.dk eller ved almindelig post til adressen: Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. Husk at læse klageskemaet grundigt igennem, inden du udfylder det. Ønsker du at klage, download klageskemaet her, Klageskema el, vvs og bygningssmede.

Det koster 400,00 kr. at klage. Dette er klagegebyret, som skal indbetales til vores konto i Nordea, kontonr. 2191 5905 849 419. Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eller hvis sagen afvises fra behandling ved Ankenævnet.

Det tager i gennemsnit 6 måneder at behandle en klagesag. Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor hurtigt sagens parter svarer, om der er behov for syn og skøn og sagens kompleksitet i øvrigt.

Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, men virksomheden ikke ønsker at acceptere Ankenævnets kendelse, har du mulighed for at gå til Nævnenes Hus (Forbrugerklagenævnet) med henblik på at føre sagen ved de almindelige domstole.

Hvis du som klager ikke får medhold ved Ankenævnet, kan sagen indbringes for de almindelige domstole.

Det arbejde, virksomheden har udført, er ikke direkte dækket af garantiordningen. Hvis du får medhold i din klage ved Ankenævnet, og virksomheden accepterer kendelsen, men ikke opfylder kendelsen inden for 30 dage, har du mulighed for at få dækket dit krav af garantiordningen. Garantiordningen dækker udgifter til og med 150.000,00 kr. inkl. moms, dog ikke omkostninger til syn og skøn og/eller egne pålagte sagsomkostninger. Garantiordningen dækker kun for de spørgsmål, der har været behandlet i Ankenævnet, og hvori klager har fået helt eller delvist medhold i Ankenævnets kendelse.