Hvem kan du klage over

Ankenævnet behandler klager over arbejder udført af medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne, og virksomheder der ikke er medlem af TEKNIQ, herunder også betegnet som uorganiserede.

Klager over medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Drejer din klage sig over el-, vvs- eller smedearbejder, der er udført af en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, har du sikkerhed for, at Ankenævnets kendelse vil blive fulgt, med mindre indklagede inden 30 dage fra forkyndelsen af Ankenævnets kendelse meddeler Ankenævnet, at medlemmet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

I dette tilfælde dækker Garantiordningen, fra det tidspunkt hvor endelig dom foreligger. Garantiordningen dækker kun for de klagepunkter, der har været behandlet i Ankenævnet, og klager har fået medhold i Ankenævnets kendelse og ved domstolene. Garantiordningen dækker udgifter til og med 150.000,00 kr., dog ikke omkostningerne til syn og skøn og/eller egne eller pålagte sagsomkostninger.

Klager over ikke-medlemmer

Hvis virksomheden, der klages over, ikke er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, kan det være Håndværkets Ankenævn eller Byggeriets Ankenævn, du skal henvende dig til.

Se nærmere på http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Hvornaar-kan-du-klage/Klager-over-byggeri-og-haandvaerkere

Er den virksomhed, du vil klage over, uorganiseret, det vil sige ikke medlem af nogen brancheorganisation, kan klagen behandles i Ankenævnet, men virksomheden er i dette tilfælde ikke forpligtet til at medvirke ved sagsbehandlingen.

Virksomheden kan vælge at forpligte sig til at medvirke ved sagsbehandlingen. Derved forpligter den sig også til at efterleve Ankenævnets omkostningsafgørelse, men den er ikke forpligtet til at efterleve kendelsen, som kan indbringes for domstolene.

Vælger virksomheden ikke at medvirke, kan klager alligevel begære sagen gennemført ved Ankenævnet.

Sager mod ikke-medlemmer af TEKNIQ er ikke omfattet af Garantiordningen.

Du er altid velkommen til at kontakte Sekretariatet for mere information.