Velkommen til ankenævnet

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et privat godkendt ankenævn, der er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening.

Ankenævnet består af en uvildig formand, Peter Bredahl, der er dommer, samt fire rådsmedlemmer bestående af 2 repræsentanter for forbrugerinteresser og 2 repræsentanter for erhvervsinteresser. Forbrugerrepræsentanter er Allan Malskær, udpeget af Parcelhusejernes Landsforening, Poul Erik Jensen, udpeget af Forbrugerrådet Tænk. Erhvervsrepræsentanter er, Carsten Hansen og/eller Jørgen Nielsen og/eller Peter Bosteen, udpeget af TEKNIQ for så vidt angår el-sager, og Søren Mogensen og/eller Henning Mørk-Pedersen og/eller Lars Vase, udpeget af TEKNIQ for så vidt angår vvs-sager.

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over el- og vvs-arbejder. Det omtvistede beløb (det beløb parterne er uenige om), skal andrage mindst 2.000 kr. og kan maximalt andrage 150.000 kr.

Sagsbehandlingen foregår som udgangspunkt elektronisk, men kan helt eller delvist foregå pr. post.

Klagen skal indgives på den formular, der ligger på Ankenævnets hjemmeside. Klagen indgives og sagsbehandles på dansk. Klageren skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr.

Den almindelige procedure for ankenævnsbehandlingen er følgende:

  • Klageskema og klagegebyr modtages i Sekretariatet.
  • Klageskema fremsendes til indklagede til udtalelse – svarfristen er minimum 14 dage.
  • Afhængig af sagens karakter iværksættes syn og skøn.
  • Syn og skøn afholdes.
  • Skønsmanden udarbejder skønserklæring, som forelægges for parterne til udtalelse.
  • Sagen forelægges for Ankenævnet.
  • Der udarbejdes kendelse, som snarest sendes til parter.

Omkostningerne til syn og skøn fordeles af Ankenævnet mellem parterne. De omkostninger, som Ankenævnet pålægger klager, må ikke overstige 3.000 kr.

Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af fristen på 30 dage for forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig meddelelse til Sekretariatet om, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 7 måneder, men kan variere afhængig af antal indkomne klager samt karakteren heraf.

Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter. For nærmere, vælg fanen ”El-eftersyn”.

Ankenævnet er opført på listen over ATB-instanser, jf. Forbrugerklagelovens § 4, stk. 3 og artikel 20, stk. 4 i ATB-direktivet. På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her: http://ec.europa.eu/odr

Klik her for gældende vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer.

 

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk