El-eftersyn

Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

En klage kan indgives af køber eller sælger af den ejendom, som elinstallationsrapporten vedrører, samt det forsikringsselskab der har udstedt ejerskifteforsikringen. I el-eftersynssager er der ingen beløbsgrænse, som for klager over el- og vvs-arbejde.

Klager skal indgives i Ankenævnet senest 5 år fra overtagelsesdagen, dog senest 6 år fra rapportens datering, medmindre virksomheden, der har udarbejdet rapporten, har ydet garanti for et længere tidsrum eller handlet svigagtigt. 

TEKNIQ Arbejdsgivernes garantiordning dækker ikke sager om el-eftersyn.

Såfremt du er utilfreds med den udarbejdede elinstallationsrapport, herunder med kvaliteten af den autoriseret elinstallatørs gennemgang og besigtigelse af ejendommen, kan du indgive en klage over dette. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ved el-eftersynssager kan være fejl på installationen, uden at der er fejl i elinstallationsrapporten, idet et el-eftersyn ikke er en fuld gennemgang af ejendommens elinstallationer.

Såfremt du ønsker at klage, hent klageskemaet her.